Ders İçerikleri
 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

Temel Dini Bilgiler I (3-0-5)

Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi: Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, iman-ahlak ilişkisi. Allah’a iman, Kitaplara iman, Peygamberlere iman, Ahirete iman. Kaza ve Kadere iman. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu. Düşüncede, sözde ve davranışta doğruluk.

Arapça I (4-0-5)

Arap dilinin özellikleri. Arap alfabesini okuma ve yazma. Cümle ve çeşitleri, isim ve çeşitleri, fiil ve çeşitleri, bunların kullanımları ve irabı. Sarf ve nahiv hakkında genel bilgi. Harf-i cer, muzafun ileyh. Sıfat, isim ve fiillerde müfred ve cemilerin irabı. Zamirler ve irabı. Arapça değişik diyalog metinleri ve uygulaması.

Hz. Muhammed’in Hayatı (3-0-5)

Bir insan ve bir peygamber olarak Hz.Muhammed, Hz.Muhammed’in doğumundan ölümüne kadar kısa hayat hikayesi, Hz.Muhammed’in hayatının Mekke ve Medine dönemleri. Hz.Muhammed’in tarihi şahsiyeti, dini mesajı ve örnek ahlakı.

Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I (3-0-5)

Kur’an’ı kurallarına uygun tarzda okuma becerisinin kazandırılması. Bazı surelerin (Fatiha Suresi, Fil ve Nas Sureleri arasındaki sureler) ve namaz dualarının (Sübhaneke, Tahiyyat, Rabbena Atina, Allahümme Salli-Barik) Arapça metin ve Türkçe anlamlarının öğretilmesi.

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dil arasındaki temel farklar. Anlatım: Yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım. Paragraf, paragraf türleri (giriş-gelişme-sonu paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler). Metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup haber, karar, ilan-reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kurumsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M.Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum. Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar. Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli ordunun kuruluşu, I.İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.

 

Yabancı Dil I (2-0-2)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil artırılacaktır.

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-4)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi sosyal, hukuk, psikolojik, ekonomik, politik temelleri) eğitim biliminin tarihsel gelişimi. 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

II. YARIYIL

Temel Dini Bilgiler II (4-0-6)

İbadet kavramı ve ibadetin mahiyeti, ibadetin çeşitleri ve özellikleri. İbadetin amaçları ve hikmetleri. İbadetlerin birey ve toplum açısından yararları. İbadetlerin sahih olması için gerekli olan şartlar. İbadetlerin uygulanış şekilleri (namaz, oruç, zekat, hac vb.)

Arapça II (4-0-5)

Arap dilinin grameri, Gramer ve anlam bakımından metin çözümlemesi ve irabı. Arapça konuşma, cümle kurma, soru sorma, soruyu cevaplama, yazma çalışmaları. Arapça’da isimler, fiiller ve zarflar. Arapça’da sayılar. Konularla ilgili Arapça metin çözümlemeleri.

İslam Tarihi (2-0-4)

Genel bir çerçeve içinde İslam tarihinin konusu, İslam tarihçiliğinin doğuşu ve gelişmesi, dört halife, Emeviler, Abbasiler ve Endülüs’ün siyasi ve kültürel tarihi, ilk Müslüman Türk devletleri, Asya ve Doğu Avrupa Müslüman Türk devletleri, Selçuklular ve Osmanlıların siyasi tarihi.

Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II (3-0-5)

Kur’an’ı kurallarına uygun tarzda okuma becerisinin kazandırılması. Bazı surelerin (Fatiha Suresi, Fil ve Nas Sureleri arasındaki sureler) ve namaz dualarının (Sübhaneke, Tahiyyat, Rabbena Atina, Allahümme Salli-Barik) Arapça metin ve Türkçe anlamlarının öğretilmesi.

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); İyi bir konuşmanın temel ilkeleri: iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme-röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Yabancı Dil II (2-0-2)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerin belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına özen göstermelidir.

Eğitim Psikolojisi (3-0-4)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri(bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği) ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi.

 

 

III. YARIYIL

Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi III (3-0-4)

Kur’an’ın kurallarına uygun olarak doğru okunması, belirli surelerin (Nebe’, Mülk ve Yasin Sureleri) Arapça metin ve Türkçe anlamlarının öğretilmesi. Bunların ezberletilmesi.

Arapça III (3-0-5)

Arap gramerinin bazı kuralları. Sıfatlar. Bazı isimler. Kâne ve benzerleri, İnne ve benzerleri, Hemzenin yazılış kuralları, Tevkid, bedel, hal, müstesna, teaccub, medih ve zemm fiilleri, Münâdâ; bunların gramer ve anlam bakımından ilgili metinler üzerinde tahlili ve irabı, Arapça konuşma metinleri üzerinde çalışmalar.

 

Hadis Usulü (2-0-3)

Hadis İlminin temel kavramları ve kaynakları, Hadis'in tarihi serüveni ve Hadis literatürünün teşekkülü, Hadis rivayeti, Hadis'in senedi ve metni ile ilgili konular ile Hadis ravilerinin durumları ele alınmaktadır.


Tefsir Usulü (2-0-3)

Tefsir Usulüne ait kavram, konu ve kaynaklara giriş, Kur´an Tarihi: Vahyin mahiyeti, biçimleri Kur´an´ın manası, tanımı, nüzûlü, isimleri, bölümleri, Kur´an´ın yazıya geçirilmesi, derlenmesi, çoğaltılması, harekelenmesi, noktalanması, okunuşu ve yedi harf meselesi, Ulûmu´l-Kur´an kavramı ve tefsir usulü ile ilişkisi, Esbâb-ı Nüzûl, Nâsih-Mensûh, Muhkem-Müteşâbih, Mukattaa harfleri, Îcâzü´l-Kur´ân, Garîbu´l-Kur´an, Üslûbu´l-Kur´ân, Aksâmu´l-Kur´ân, Müşkilü´l-Kur´an, Mübhemâtü´l-Kur´an, Kur´an´da tekrarlar, meseller, hakikat ve mecaz, Kur´an kıssaları, Ayet ve sûreler arası münasebet, Kur´an´ın faziletleri

 

Fıkıh Usulü (2-0-3)

İslam hukukunun tarihsel gelişimi, asli ve feri deliller ve hükümleri; İslam Hukuk Usulünün tarihsel gelişimi, delil kavramı, Kur’an, Sünnet, İcma, Kıyas, İstihsan, Fer’i deliller (maslahat, örf-adet hukuku, istishab, sedd-i zerayi, eski hukuklar), Hüküm ve kısımları, Teklifi hükümler, Vazi hükümler, azimet ve ruhsat.

 

Din Psikolojisi (2-0-3)

Din psikolojisinin temel kavramları, konusu, amacı, yöntemi, genel psikoloji ve din bilimleri içindeki yeri, insan gelişimi açısından önemi, ahlak ve inanç gelişimiyle ilgili teoriler; Batı’da, İslam dünyasında ve Türkiye’de Din Psikolojisi çalışmaları.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-4)

Öğretim, eğitim ögeleri, öğrenme, öğretim, programı eğitim programı, öğretim programı, örtük program, öğretim ilkeleri, strateji teknik yöntem, öğretim yöntemler ve teknikleri, çağdaş ve geleneksel öğretim yöntemleri, akademik motivasyon, Kavram öğretiminde teknikler

 

IV.  YARIYIL

Tefsir  (2-0-4)

Rivayet temelli tefsir metinlerinden ve dirayet tefsirlerinden örnek metinler okumak ve metin analizi yapmak. Erken dönem tefsir çalışmaları, ilk tefsir örnekleri, Kur´an´ın Kur´an´la tefsiri, Kur´an´ın sünnetle tefsiri, erken dönem Kur´an ve tefsir çalışmaları, meşhur müfessirler ve belli başlı tefsirler, Kur’an tefsirinde önemli yöntemler, Rivayet tefsiri, Dilbilimsel tefsir, Kelami tefsir, Fıkhi tefsirler, Dirayet tefsiri, İçtimai tefsir, Mezhebi tefsir, Tasavvufi tefsirler, İlmi tefsir.

Hadis (2-0-4)

Hadis öğrenim ve öğretim âdâbı menşei, önemi ve tekâmülü. Hadis öğrenimi ve hadis okuma şekilleri, hadisleri anlama ve yorumlama yöntemleri, Klasik hadis kaynaklarından ulûhiyet, nübüvvet, ahiret, kader, namaz, oruç, zekât ve hac konularında hadislerin okunması.

 

Fıkıh (2-0-4)

İslam Hukuk ilminin temel kavram ve kurumları, fıkıh metinlerinden kaynaklar, yöntemler, hükümler, mükellef, lafız kaideleri, hikmet-i teşri, tearuz gibi konular okunmaktadır. Genel fıkıh ilkeleri, İslam Hukuk ilminin İslâmî ilimler arasındaki yeri ve pratik hayattaki karşılığı bakımından öneminin belirtilmesi, İslâm Hukuku külliyatına dair bilgilerin aktarılması gibi konularla ilgili metinler ele alınmaktadır.

 

Din Sosyolojisi (2-0-3)

 Din Sosyolojisinin konusu, araştırma yöntem ve teknikleri, sosyolojik açıdan din, dini tecrübenin ifade biçimleri, din ve toplum, dini gruplar, din ve kültür, sosyal farklılaşma/tabakalaşma ve din, sosyal bütünleşme ve din, sosyal çözülme ve din, sosyal değişme ve din, sekülerleşme ve din, din ve kimlik, din ve diğer sosyal kurumlar.

Arapça IV (3-0-3)

Klasik Arap Edebiyatından Hikâyeler, Darb-ı Mesel, Mektup, Makale, Hitabet, Şiir, Türünde Örnek Metinler. Modern Arap Edebiyatında hikâye, roman ve makale türü edebi metinler. Gazete dergi ve değişik kaynaklardan alınmış ve farklı konularda yazılmış güncel makale ve yazıların okunup tercüme edilmesi ve üzerinde tartışılması.

Osmanlı Türkçesi (2-0-3)

Osmanlı Türkçesi alfabesi, Osmanlı Türkçesinde Farsça ve Arapça unsurlar, farklı dönemlere ait Osmanlıca metinlerin incelenmesi, el yazması eserlerde kullanılan yazı çeşitleri ve bunlara dair manzum ve mensur metinler üzerinde çalışmalar, Yakın dönem Osmanlıca metinler üzerinde çalışmalar.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım (2-2-3)

Öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerini geliştirmek. Temel kavramlar, araç gereçlerin öğretimdeki yeri ve önemi, öğretim araç gereçlerinin seçimi, görsel materyaller tasarımı, öğretim araçları ve etkili kullanımı.

 

V.  YARIYIL

Kur’an Okuma ve Tecvid IV (3-0-4)

Kuranı Hz. peygamberin okuduğu şekliyle, lafızlarına dikkat ederek ve anlamını gözeterek her türlü okumayı içerisine alır. Harflerin sıfatları, Kur’an okuma tarzları (Tahkîk ve Tertîl, Tedvîr, Hadr), istiaze ve besmelenin hükmü ve okunuş şekilleri, vakıf ve çeşitleri, ibtida ve çeşitleri, vasıl kavramı ve kuralları, Kur’an’ı tilavet adabı.

Kelam (3-0-4)

Kelam ilminin doğuşu ve özgünlüğü, kelam ekolleri ve doğuş nedenleri, bilginin imkanı, kaynakları ve çeşitleri, varlık teorisi, Allah’ın varlığının ve birliğinin temelleri, nübüvvetin imkanı ve ispatı, peygamberliğe ilişkin sorunlar, ahiret hayatının imkan ve ispatı, kaza ve kader, ecel ve ömür, dualite sorunu, ahlak, dua ve tevbe, kıyamet alametleri.

Din Felsefesi (2-0-3)

Din felsefesinin konusu, yöntemi ve kaynakları, akıl-iman ilişkisi, teistik ve ateistik kanıtların felsefi açıdan irdelenmesi, kötülük sorunu ve farklı teodiseler, Tanrı hakkında konuşmanın imkân ve mahiyeti, Tanrı’nın sıfatları ve evrenle ilişkisi, vahiy, mucize, ahiret gibi dini kavramların felsefi açıdan analizi, din-bilim ilişkisi, dinlerin çokluğu olgusuna farklı yaklaşımlar.

Dini İletişim ve Rehberlik (2-0-3)

Rehberlik kavramının tanımı, amacı, ilkeleri, kapsamı ve alanları, rehberliğin gelişimini sağlayan sebepler, rehberlik teknikleri, din hizmetleri alanında rehberlik, rehberlikle ilişkisi bakımından vahiy ve Hz. Peygamber, din hizmetlerinde dini psikolojik danışmanlık, din hizmetlerinde hedef kitle ve özellikleri, karakter etiği, iletişim ve iletişim engelleri, iletişimim ilke ve metotları, sosyal hizmetlerde dini danışmanlık ve rehberlik.

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-4)

Temel kavramlar, ölçmede kullanılan ölçekler, ölçme araçlarının geçerliği, ölçme araçlarının güvenirliği, bilişsel öğrenmelerin ölçülmesi, duyuşsal öğrenmelerin ölçülmesi, devinişsel öğrenmelerin ölçülmesi, çoktan seçmeli testlerin özellikleri, diğer test türlerinin özellikleri, performans değerlendirme, alternatif ölçme araç ve yöntemleri, temel istatistiksel kavramlar, öğrenme çıktılarını değerlendirme, test geliştirme süreci, madde analizi.

Sınıf yönetimi (2-0-3)

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimleri, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam oluşturma, sınıf içerisinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

 

 

VI.  YARIYIL

Ahlak Felsefesi (2-0-3)

Ahlâkın insan hayatındaki yeri ve önemi, ahlak kavramının felsefî analizi, ahlâkın din, hukuk, siyaset, iktisat gibi diğer disiplinler ile olan ilişkisi, ahlaki kavram, değer, ilke ve kuralların açıklanması. Ahlaki yaptırım, yükümlülük ve sorumluluğun tanımlanması, temellendirilmesi, intihar, ötenazi, doku-organ bankaları ve cinsellik gibi sosyal ahlak konularının analizi.

Yaşayan Dünya Dinleri (2-0-3)

Dinler tarihinin tanımı, konusu, metodu, önemi ve gelişmesi, din bilimleri arasındaki yeri. Batıda, İslam dünyasında ve Türkiye’de dinler tarihi çalışmaları. Günümüz dini coğrafyası (yaşayan dinler hakkında genel bilgiler). Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm vb. diğer dinlerin genel tarihçesi, temel özelikleri, inanç, ibadet, dini gelenek ve bayramlar.

Tasavvuf  (3-0-4)

Tasavvufun mahiyeti, tasavvufun ortaya çıkışı ve bilim haline gelmesi, tasavvuf tarihinin tarikatlar dönemine kadar olan tarihi seyri, tasavvufun müesseseleşmesi ve tarikatların ortaya çıkışı hakkında bilgi verir.

Mezhepler Tarihi (3-0-3)

Din, mezhep, cemaat ve tarikat kavramlarının içeriği; din-mezhep ilişkisi; zihniyetlerine göre mezhep tipolojileri; mezhepler tarihi araştırmalarında takip edilen yöntem ve teknikler; İslam düşünce tarihinde ilk ortaya çıkan mezhepler; mezheplerin doğuş sebepleri, önemli kişileri, tarihçeleri, temel görüşleri, alt grupları, yayıldıkları bölgeler, literatürü, İslam düşüncesine katkıları ve günümüzdeki tezahürleri

 

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-4)

Topluma hizmet uygulamalarının gelişimi, yoksulluk, sigorta ve sosyal yardım yapılan aileler, sağlık hizmetlerinin gelişimi, sosyal hizmetlerin bireyselleştirilmesi, sosyal hizmetlerde topluma hizmet uygulamaları, vatandaşlara yönelik tavsiyeler, çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler, anne ve çocukların refah düzeylerinin yükseltilmesi, okul çağındaki çocukların sağlık ve refah düzeylerinin artırılması, problemli çocuklara yönelik çalışmalar, çocuk işçiler, yaşlıların refahı ve zihinsel sağlık hizmetleri, yerleşmeler ve topluluk merkezleri.

 

Ahlak ve Değerler Eğitimi (2-0-3)

Ahlak ve değer kavramlarının tanımı, mahiyeti ve kapsamı, ahlak gelişimi ve öğrenme, değer odaklı eğitim ve okul, değerler eğitiminde öğretmen rolleri ve yeterlikleri, sınıf ve okul etkinlikleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde değerlerin öğretimi, doğruluk, hoşgörü vb. bazı değerlerin öğretimi, gençlik, din ve değerler

 

Özel Öğretim Yöntemleri (2-2-4)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 

 

VII.  YARIYIL

Din Eğitimi (3-0-4)

Din eğitimiyle ilgili bazı kavramlar, din eğitimi biliminin önemi ve amaçları, dini gelişim teorileri, din ve öğrenme, Türkiye’de din eğitiminin tarihi gelişimi ve hukuki dayanakları, dini öğreten personelin yetiştirilmesi, bazı batı ülkelerinde din eğitimi uygulamaları

 

İslam Medeniyeti Tarihi (2-0-3)

 

Hz. Peygamberden günümüze kadar İslam medeniyetini bütün kurum ve yapılanmalarıyla ele alır. Kültür, medeniyet, İslam medeniyetinim kaynakları, gelişim aşamaları, temel özellikleri ve manevi dinamikleri, sosyal hayat, adli ve idari yapı, ekonomik yapı, eğitim ve öğretim, ilmi hayat, kitap ve kütüphaneler, sanat ve mimari, şehircilik, İslam medeniyetinin Batı’ya tesirleri.

 

Rehberlik (3-0-4)

 

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler) , teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

Özel Eğitim (2-0-3)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

Okul Deneyimi (1-4-4)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

 

 

 

 

VIII.  YARIYIL

Kur’an’da Ana Temalar ( 2-0-3)

Kur´an´ın tarifi ve tarihiyle ilgili genel bilgiler, Kur´a´nın gayesi, Kur´an´da ulûhiyyet, Kur´an´da kainat, Kur´an´a göre insan, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, Kur´an´da peygamberlik ve peygamberler, Kur´an´da vahiy ve kitaplar,  Kur´an´da ibadet, Kur´an´da toplumsal düzen ve ahlak, Kur´an´da âhiret, Âhiret inancının pratik hayattaki sonuçları.

 

Kültürlerarası Din Öğretimi (3-0-3)

Kültür ve kültürlerarası kavramı, Ben ve Öteki kavramı, kültürlerarası eğitim ve çalışmaların önemi, kültürlerarası diyalog, kültürlerarası karşılaşmalarda kapsayıcı ve dışlayıcı yaklaşımlar, kültürlerarası din ve ahlak öğretiminin imkân ve sınırlılıkları, kültürlerarası din ve ahlak öğretiminin uzlaşı ve barış kültürünün oluşmasına ve gelişmesine katkıları, çeşitli ülkelerde din ve ahlak bilgisi öğretimi uygulamaları, çok kültürlü ortamlarda din ve ahlak bilgisi öğretimi yaklaşım ve uygulamaları örnekleri

 

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-6)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-3)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

İslami Türk Edebiyatı (2-0-3)

Divan edebiyatı başta olmak üzere şairleri, kavramları, konuları da dâhil Türk İslam Edebiyatının seçkin örneklerini gösterme. Din ve Edebiyat ilişkisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve dini muhteva, İslamiyet’in kabulünden sonra Türk edebiyatının gelişmesi ve İslam dininin bu edebiyata tesiri, Türk - İslam edebiyatının Anadolu’daki gelişimi ve kaynakları, Tasavvufun edebiyattaki yeri ve tesiri, Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türk – İslam edebiyatında belagat ve başlıca edebî sanatlar, dinî ve edebi türler üzerinde şerh.

Tekil Ziyaret : 896
Toplam Ziyaret : 1587